Spezial Electronic
u-blox

Spárování Bluetooth modulu (bonding, pairing), Client, Server

link na hlavní stránku connectBlue

Aby jakékoli Bluetooth zařízení mohlo přenášet data, je nejprve zapotřebí navázat mezi Bluetooth zařízeními spojení. Toho je možné dosáhnout několika různými způsoby.

Bluetooth konfigurace

Bluetooth zařízení se může nacházet v různých provozních režimech. Provozní režim určuje, zda zařízení může nebo nemůže navázat spojení a jestli může být nalezeno jiným Bluetooth zařízením. Tyto vlastnosti jsou určeny příkazy "Write_Discoverability_Mode" a "Write_Connectability_Mode" (podrobné nastavení je popsáno v literatuře na konci článku).

Bluetooth zařízení rovněž mají jméno, příkazem "Write_Local_Name" lze toto jméno nastavit. Všechna Bluetooth zařízení dále mají "class-of-device" indikátor, který lze vyžádat při vyhlednávání od ostatních Bluetooth zařízení, příkazem "Write_Local_COD" je možné "class-of-device" nastavit.


Vyhledání dalších Bluetooth zařízení

K vyhledání dlaších Bluetooth zařízení jsou určeny dva příkazy:

  • "Inquiry" - tento příkaz vypíše Bluetooth MAC adresu a třídu všech zařízení v dosahu, které jsou ve vyhledatelném (=discoverable) režimu.
  • "Device Discovery" - tento příkaz provede to samé jako příkaz "Inquiry" a navíc vypíše jména všech zařízení v dosahu, které jsou ve vyhledatelném (=discoverable) režimu.

Vyhledání služby (service)

U vzdálených Bluetooth zařízení je možné vyhledat podporované služby, k tomu je určen příkaz “Service_Search”.

Nastavení sériového spojení a odeslání dat

Sériová spojení jsou Bluetooth spojení založená na sériovém profilu (Serial Port Profile, SPP) nebo vytáčeném spojení (Dial-up Networking Profile, DUN).
Zařízení, která spolu mají komunikovat musí používat stejný profil.

Client nebo Server

Je potřebné se rozhodnout, zda se má Bluetooth zařízení chovat jako Client (iniciátor spojení) nebo Server (příjemce spojení) nebo obojí.

Wireless MultiDrop™

Wireless MultiDrop™ umožňuje Serial Port Adapter Bluetooth modulu současnou komunikaci s několika (maximálně 7) dalšími Bluetooth zařízeními. V tomto režimu jsou všechna data odeslaná po sériové lince do modulu Master přenesena na všechna připojená Bluetooth zařízení Slave. Všechna data z připojených Slave zařízení jsou posílána na sériovou linku Masteru v tom pořadí, ve kterém byla odeslána.
Jednotky Slave mezi sebou navzájem nemohou komunikovat. V této konfiguraci je nutné zajistit možnost identifikace dat z jednotek Slave, např. tak, že každá jednotka Slave bude odesílat data opatřená identifikační hlavičkou tak, aby aplikace na straně Masteru byla schopná poznat, ze kterého Slave data pochází.

Wireless MultiDrop™ může být použito jak v případě, že je Serial Port Adapter konfigurován jako Client, tak i Server.
Je-li Serial Port Adapter nastaven jako Server, může se s ním spojit několik dalších zařízení a vytvořit multidrop síť.
Je-li nastaven jako Client, je potřeba Serial Port Adapter nakonfigurovat pro spojení s určitými, pevně danými zařízeními.

Pozn.: V základním, nejjednoduším provedení, v souladu se specifikací Bluetooth Special Interest Group (SIG), je maximální počet Bluetooth zařízení v takové multi-point síti roven 8 (tzv. síť Piconet), tj. jedno zařízení MultiDrop™ a 7 podřízených jednotek. V případě technologie od společnosti connectBlue lze však s použitím určitého triku zvýšit počet takto připojených zařízení.

Master/Slave nastavení

Popsáno zde.

Bezpečnost Bluetooth

Technologie Bluetooth podporuje vysoké zabezpečení. Bezpečnost Bluetooth je založena na autentifikaci během navazování spojení a na kódování přenášených dat.

Bezpečnostní režimy (Security Modes)

Bluetooth zařízení se může nacházet v jednom ze dvou různých bezpečnostních módů: "security enabled" - autentifikace a kódování dat zapnuto a "security disabled" - autentifikace a kódování dat vypnuto.
Má-li alespoň jedno Bluetooth zařízení nastaven bezp. mód na "security enabled", ostatní zařízení se tomu podřídí a použijí zabezpečení.
U connectBlue zařízení je použito pouze nejvyšší zabezpečení - security level 3 (link level security), security leve 2 service level) není podporována.

Spárování - bonding, pairing, PIN

Je-li použito zabezpečené spojení, musí být proveden tzv. bonding. Při procesu bondingu je vytvořen "link key" platný pro dvě zařízení, který je použit během autentifikace.
Bonding je jednorázová procedura, po jeho provedení se mohou dvě zařízení spojit za použití zabezpečení.

Během bondingu musí být obě zařízení v tzv. pairable módu (=je jim povoleno přijmout bonding). Pairable mód může být povolen nebo zakázán příkazem "Write_Pairing_Mode".

Během bondingu je použit PIN kód. Příkazem "Write_Fixed_PIN" lze PIN kód nastavit.

K provedení bondingu lze použít jednou z těchto metod:

  • Navázat spojení. Je-li autentifikace nebo kódování zapnuto alespoň na jednom ze zařízení, bude automaticky proveden bonding.
  • Na jednom ze zařízení použít příkaz "Bond".

Pozn.: Příkaz "Bond" u modulů OEMSPA310, OEMSPA311/331 a OEMSPA312/332 není používán, bonding proběhne automaticky při navázání spojení v tom případě, že jakákoli strana používá zabezpečení.

V Serial Port Adapteru je možné současně uložit link keys několika zařízení. Příkaz "Read_Bonded_Devices" vypíše seznam všech spárovaných (bonded) zařízení.
Příkazem "Un_Bond" lze vyjmout určité zařízení ze seznamu.

Literatura:

pdf  Serial Port Adapter AT Commands:  Serial_Port_Adapter_AT_Commands.pdf

Produkty |  Novinky |  Aplikační poznámky |  Technická podpora |  Obchodní podmínky |  Kontakt |  Home